ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ
racing roject Action Plan ystem

ปฏิทินกิจกรรมโครงการ
ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการทั้งหมด
32
กิจกรรมทั้งหมด
239
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ กลยุทธ์ โครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลสำเร็จ
2564 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล 2.โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 ต.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564 1. นางสาวกชนิภา เกษมสุข
    (กลุ่มอำนวยการ)
168,990 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล 5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 1. นางวัชรินทร์ ชัยนอก
    (กลุ่มอำนวยการ)
183,800 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 13. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 ต.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564 1. นายธงชัย วงค์กาอินทร์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
69,200 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1.โครงการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ 27 ต.ค. 2563 - 27 พ.ย. 2563 1. นางบัวผัน มีทอง
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
32,500 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 พ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 1. นางเปมิกา ฤกษ์จันทร์
    (กลุ่มอำนวยการ)
140,420 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 9.โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 1 พ.ย. 2563 - 31 ส.ค. 2564 1. นางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
2. นางอารีย์ คำมาตร
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
11,000 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 14. โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564 1. นางสาวชมัยพร อ่อนวัน
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
105,560 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3.โครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2564 27 พ.ย. 2563 - 15 พ.ค. 2564 1. นางสุพัตรา คงศิริกร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
21,000 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล 6.โครงการชวนเป็น ผอ.เขต ด้วยกัน 1 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. นางสุพัตรา คงศิริกร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
13,950 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 7. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 1 ธ.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 1. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
173,100 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 8.โครงการวันสำคัญประจำปี 2564 1 ม.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 1. นางอารีรัตน์ สาธารณะ
    (กลุ่มอำนวยการ)
43,350 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 18.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 1 ม.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 1. นางสาวลภัสรดา คำมา
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
15,000 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 11. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปีการศึกษา 2564 1 - 28 ก.พ. 2564 1. นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
2. นางอารีย์ คำมาตร
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
5,000 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 12. โครงการการจัดการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 1 ก.พ. 2564 - 31 มี.ค. 2564 1. นางสุมาลี ขจรไพร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
69,736 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 15 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 1 ก.พ. 2564 - 31 พ.ค. 2564 1. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
101,865 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20. โครงการคุณภาพบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2564 1 ก.พ. 2564 - 30 ก.ย. 2564 1. นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
37,760 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 16. โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 1 มี.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2564 1. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นางสุมาลี ขจรไพร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
385,260 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 21. โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 มี.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 1. นางสาวกชนิภา เกษมสุข
    (กลุ่มอำนวยการ)
100,000 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนในการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 1 เม.ย. 2564 - 31 พ.ค. 2564 1. นางอรุณศรี ศรีเมือง
    (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
2. นางอารีย์ คำมาตร
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
3. นางเสาวนีย์ บุตรศิริ
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
15,000 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 19. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 1 เม.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2564 1. นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
185,000 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล 22. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 เม.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2564 1. นายดนุสรณ์ เมฆประยูร
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
6,800 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 10. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 1 พ.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 1. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
50,000 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24. โครงการการวิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 1 มิ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564 1. นางอรุณศรี ศรีเมือง
    (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
20,000 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 25. โครงการประเมินและพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยและการคิดวิเคราะห์ผู้เรียน (ตามแนว PISA) ระดับชั้น ป.1-ม.3 1 มิ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2564 1. นางนิลยา ทองศรี
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
109,747 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล 26. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 1 มิ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564 1. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
10,000 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 27. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 1 มิ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564 1. นางจิรันธนิน คงจีน
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
8,000 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 28. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 1 มิ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564 1. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
48,000 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 23. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 1. นางนิสา คำพันธ์
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
2. นางธมนภัทร นนทะภา
    (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
60,640 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 29. โครงการเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 1 ก.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2564 1. นางอารีย์ คำมาตร
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
2. นางสุภัสสรา ทองหาญ
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
18,000 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 30. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ 1 ก.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2564 1. นายนิพล พลกลาง
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
26,000 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 31. โครงการนิเทศติดตามระบบสารสนเทศโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี 1 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 1. นายธงชัย วงค์กาอินทร์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
17,000 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล 32. โครงการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 1 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 1. นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
10,000 บาท
ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ (Tracing Project Action Plan System)

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075