ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ
racing roject Action Plan ystem

ปฏิทินกิจกรรมโครงการ
ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการทั้งหมด
7
กิจกรรมทั้งหมด
52
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ กลยุทธ์ โครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลสำเร็จ
2564 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล 2.โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 ต.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564 1. นางสาวกชนิภา เกษมสุข
    (กลุ่มอำนวยการ)
168,990 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล 5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 1. นางวัชรินทร์ ชัยนอก
    (กลุ่มอำนวยการ)
183,800 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1.โครงการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ 27 ต.ค. 2563 - 27 พ.ย. 2563 1. นางบัวผัน มีทอง
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
32,500 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 พ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 1. นางเปมิกา ฤกษ์จันทร์
    (กลุ่มอำนวยการ)
140,420 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3.โครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2564 27 พ.ย. 2563 - 15 พ.ค. 2564 1. นางสุพัตรา คงศิริกร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
21,000 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล 6.โครงการชวนเป็น ผอ.เขต ด้วยกัน 1 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 1. นางสุพัตรา คงศิริกร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
13,950 บาท
2564 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 7. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 1 ธ.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 1. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
173,100 บาท
ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ (Tracing Project Action Plan System)

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075