สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 1  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 3  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 0  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 3  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565