สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
กลุ่มนโยบายและแผน   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 1