สรุปโครงการ : 13. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ชื่อโครงการ : 13. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การรับสมัครโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ทางออนไลน์งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 กำหนดสนามสอบและจัดห้องสอบงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดเอกสารเกี่ยวกับการจัดสอบงบประมาณ 19,500 บาท
กิจกรรมที่ 4 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินการสอบ/ประชุมวางแผนงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1งบประมาณ 49,700 บาท
กิจกรรมที่ 6 แจ้งประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ตามผลการทดสอบของ สสวท.งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 7 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565