สรุปโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 32  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 239  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 106  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 133  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565