สรุปโครงการ : 28. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ชื่อโครงการ : 28. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา จริยคุณ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูงบประมาณ 34,720 บาท
กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน - ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกำหนดคุณธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรม - นักเรียนกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของห้องเรียน หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมในทุกห้องเรียนงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน (คัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาว)งบประมาณ 2,200 บาท
กิจกรรมที่ 4.1 โรงเรียนประเมินตนเองโรงเรียนคุณธรรมระดับ 1 ดาวงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 4.2 สพป.คัดเลือกโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาวงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 5 ดำเนินดารวิจัยพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.งบประมาณ 6,080 บาท
กิจกรรมที่ 6 ดำเนินจัดทำกิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.งบประมาณ 5,000 บาท
กิจกรรมที่ 6.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหาร โดยการคัดเลือกนวัตกรรมและคุรุชนคนคุณธรรม ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 6.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการสอน โดยการคัดเลือกนวัตกรรมอละคุรุชน คนคุณธรรม ครูระดับเขตพื้นที่งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 7 สรุปผลการดำเนินการ/รายงานงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2565