สรุปโครงการ : 15 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ชื่อโครงการ : 15 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินการสอบ/ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบงบประมาณ 9,995 บาท
กิจกรรมที่ 1.2 ดำเนินการสอบงบประมาณ 12,600 บาท
กิจกรรมที่ 1.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.4 สรุปผลและรายงานผลงบประมาณ 10,400 บาท
กิจกรรมที่ 2 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินการสอบ/ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบงบประมาณ 8,170 บาท
กิจกรรมที่ 2.2 ดำเนินการสอบงบประมาณ 25,200 บาท
กิจกรรมที่ 2.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบงบประมาณ 24,300 บาท
กิจกรรมที่ 2.4 รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ 11,200 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565