สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 1  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 6  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 1  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 5  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565