สรุปโครงการ : 1.โครงการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ชื่อโครงการ : 1.โครงการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษางบประมาณ 330 บาท
กิจกรรมที่ 2 ส่งเอกสารประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงบประมาณ 28,418 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประกาศผลการคัดเลือกและส่งผลการประเมินให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1งบประมาณ 1,752 บาท
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการคัดเลือกงบประมาณ 2,000 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565