สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางสุพัตรา คงศิริกร   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 2  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 14  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 11  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 3  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565