สรุปโครงการใน กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 5  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 52  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 1  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 51  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565