สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 2  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 29  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 4  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 25  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565