สรุปโครงการ : 5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล
ชื่อโครงการ : 5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การประชุมรอง ผอ.สพป. , ผอ.กลุ่มงบประมาณ 4,800 บาท
กิจกรรมที่ 2 สภากาแฟ ผอ.สพป.พช เขต 1 รองผอ.สพป.เขต 1งบประมาณ 2,400 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษางบประมาณ 7,500 บาท
กิจกรรมที่ 4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1งบประมาณ 102,200 บาท
กิจกรรมที่ 5 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนสัญจร สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1งบประมาณ 35,400 บาท
กิจกรรมที่ 6 ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสำนักงาน , ITA Online , ARS และ KRS , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและค่านิยม (11 เดือนๆละ 2 ครั้ง)งบประมาณ 19,800 บาท
กิจกรรมที่ 7 ประชุมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน งบประมาณ 11,700 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565