สรุปโครงการใน กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 1  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 6  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 0  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 6  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565