สรุปโครงการ : 3.โครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ชื่อโครงการ : 3.โครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 1งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2564 (ระดับเขตพื้นที่และกลุ่มโรงเรียน) เพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนและติดตามผลฯงบประมาณ 2,800 บาท
กิจกรรมที่ 1.3 นิเทศกำกับติดตามงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2564 (ระดับเขตพื้นที่) และเครือข่ายประกอบด้วย สถานบันอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกแห่ง สำนักงานจัดงานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ โรงเรียนเพื่อร่วมวางแผน/กำหนดปฏิทิน/จัดทำเอกสารประกอบการแนะแนวงบประมาณ 2,800 บาท
กิจกรรมที่ 2.2 ประสานโรงเรียนที่เป็นจุดแนะแนวงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.3 แจ้งโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 44 โรงเรียน เตรียมนักเรียนชั้น ม.3 และตัวแทนผู้ปกครองเข้ารับฟังการแนะแนวงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.4 ดำเนินการออกแนะแนวร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงบประมาณ 14,640 บาท
กิจกรรมที่ 2.5 การนิเทศ กำกับ ติดตามงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.6 การประเมินและรายงานงบประมาณ 760 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565