สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางอรุณศรี ศรีเมือง   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 2  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 11  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 3  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 8  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565