สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 1  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 15  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 11  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 4  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565