สรุปโครงการ : 10. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ชื่อโครงการ : 10. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ และการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริตงบประมาณ 38,980 บาท
กิจกรรมที่ 1.1 สำรวจการดำเนินงานของสถานศึกษาด้านการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการบูรณาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ Google Fromงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมคณะกรรมการ/นิเทศ กำกับ ติดตามงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อค้นหาต้นแบบโรงเรียนสุจริตศึกษางบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.4 ค่าพาหนะ/ที่พัก เบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางมาร่วมประชุม อบรม กับ สพฐ./ สำนักงาน ป.ป.ช.งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.5 คัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการดำเนินงานของโรงเรียนสุจริต ด้านผู้บริหารโรงเรียน ด้านครูผู้สอน และด้านผู้เรียน เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคเหนืองบประมาณ 11,020 บาท
กิจกรรมที่ 2 สรุป / รายงานผลงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565