สรุปโครงการ : 7. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ชื่อโครงการ : 7. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1.1 การประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศฯ/เครื่องมือนิเทศฯงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมการการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 1 ครั้ง (ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)งบประมาณ 35,000 บาท
กิจกรรมที่ 1.3 ออกแบบพัฒนาระบบ School & Area Supervistion Reportงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 คณะทำงาน 20 คน จำนวน 2 วันงบประมาณ 10,100 บาท
กิจกรรมที่ 2.2 การประชุมการพัฒนาระบบรายงานการนิเทศฯออนไลน์ School Area Supervistion Report งบประมาณ 600 บาท
กิจกรรมที่ 2.3 ทดสอบพัฒนาระบบ School Area Supervistion Reportงบประมาณ 20,000 บาท
กิจกรรมที่ 2.4 นิเทส ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยคณะศึกษานิเทศก์ ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 1 ครั้งงบประมาณ 35,000 บาท
กิจกรรมที่ 2.5 ประชุมสรุปรายงานการนิเทศภาคเรียนที่ 2/2563 คณะศึกษานิเทศก์ 20 คน จำนวน 1 ครั้งงบประมาณ 600 บาท
กิจกรรมที่ 3.1 การประชุมคณะศึกษานิเทศก์เตรียมการก่อนการนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ 20 คน จำนวน 1 ครั้งงบประมาณ 600 บาท
กิจกรรมที่ 3.2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมการการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยคณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 ครั้ง (ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)งบประมาณ 35,000 บาท
กิจกรรมที่ 4.1 การประชุมคณะศึกษานิเทศก์เตรียมการก่อนการนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ 20 คน จำนวน 1 ครั้งงบประมาณ 600 บาท
กิจกรรมที่ 4.2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยคณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 ครั้งงบประมาณ 35,000 บาท
กิจกรรมที่ 4.3 ประชุมสรุปรายงานการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2564 คณะศึกษานิเทศก์ 20 คน จำนวน 1 ครั้งงบประมาณ 600 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565