สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางสุมาลี ขจรไพร   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 2  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 8  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 8  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565