สรุปโครงการ : 14. โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ชื่อโครงการ : 14. โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 4 คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564งบประมาณ 36,560 บาท
กิจกรรมที่ 1 กำหนดจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมเกณฑ์การประเมินฯ และเครื่องมือการประเมินฯ งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่จุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 5 คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 6 จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งบประมาณ 69,000 บาท
กิจกรรมที่ 7 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565