สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 17  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 123  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 53  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 70  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565