สรุปโครงการใน กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 6  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 36  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 20  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 16  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565