สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นายธงชัย วงค์กาอินทร์   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 2  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 12  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 7  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 5  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565