สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางบัวผัน มีทอง   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 1  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 4  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 4  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565