สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 3  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 16  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 3  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 13  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565