สรุปโครงการ : 22. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล
ชื่อโครงการ : 22. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคระกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประชุมซักซ้อมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านนางั่ว รร.บ้านกม.2 รร.บ้านวังจาน โรงเรียนละ 3 คน รวม 9 คน และคณะกรรมการ 9 คน รวมทั้งสิ้น 18 คนงบประมาณ 540 บาท
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 18 โรงเรียน และผ่านการประชุมออนไลน์ทุกโรงเรียน จำนวน 1 วันงบประมาณ 5,180 บาท
กิจกรรมที่ 5 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 14 โรงเรียน ผ่านวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดงบประมาณ 540 บาท
กิจกรรมที่ 6 กำกับ ติดตา ตรวจสอบการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามตามแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 13 โรงเรียน ผ่านวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดงบประมาณ 540 บาท
กิจกรรมที่ 7 รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2565