สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางสาวกชนิภา เกษมสุข   กลุ่มอำนวยการ   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 2  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 17  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 12  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 5  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565