สรุปโครงการ : 23. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ชื่อโครงการ : 23. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 วางแผนออกแบบกิจกรรมงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงานงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประสานวิทยากรงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แลพลูกจ้างประจำ ผู้ที่ปฏิบัติราชการถึงวันครบเกษียณอายุราชการงบประมาณ 60,640 บาท
กิจกรรมที่ 5 ประเมินผล/รายงานผลงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2565