สรุปโครงการ : 31. โครงการนิเทศติดตามระบบสารสนเทศโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ชื่อโครงการ : 31. โครงการนิเทศติดตามระบบสารสนเทศโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 จัดทำเครื่องมือนิเทศติดตามและประเมินผลงบประมาณ 575 บาท
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีงบประมาณ 16,425 บาท
กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2565