สรุปโครงการ : 32. โครงการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล
ชื่อโครงการ : 32. โครงการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการคณะทำงานสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และวิเคราะห์ ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงบประมาณ 8,400 บาท
กิจกรรมที่ 2 เขียนรายงานสรุปผลการสังเคราะห์ผลการประเมินฯ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 จัดทำรูปเล่มรายงานงบประมาณ 1,600 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2565