สรุปโครงการ : 16. โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ชื่อโครงการ : 16. โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานงบประมาณ 18,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 การประชุมวางแผนดำเนินงานงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการจัดการสอบระดับสนามสอบ หัวหน้าสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบงบประมาณ 18,010 บาท
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563งบประมาณ 58,950 บาท
กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 งบประมาณ 263,900 บาท
กิจกรรมที่ 6 ตรวจเยี่ยมสนามสอบงบประมาณ 16,400 บาท
กิจกรรมที่ 7 รวบรวม ตรวจสอบ และจัดส่งกล่องข้อสอบ กล่องกระดาษคำตอบ ส่ง สทศ. ตามเวลาที่ สทศ. กำหนด งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 8 สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์และรายงานงบประมาณ 10,000 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565