สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางสุภัสสรา ทองหาญ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 0  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 0  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 0  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565