สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
กลุ่มอำนวยการ   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 5  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 33  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 16  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 17  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565