สรุปโครงการ : 29. โครงการเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ชื่อโครงการ : 29. โครงการเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนส่งรายชื่อครูผู้รับผิดชอบการจัดทำแบบรายงานผลการศึกษาฯ (ปพ.3) เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบการรายงานผู้สำเร็จการศึกษาฯ (ปพ.3) แบบออนไลน์ จำนวน 15 คน 1 วันงบประมาณ 16,500 บาท
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ 1,500 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2565