สรุปโครงการ : 26. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล
ชื่อโครงการ : 26. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัติการจัดทำช่องทางการศึกษาออนไลน์ Google Classroom หลักสูตรวิทนาการคำนวณงบประมาณ 8,400 บาท
กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนในสังกัดเข้าศึกษาและนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณไปใช้ตามช่องทางที่ สพป. กำหนด Google Classroom งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (ตรวจสอบแผนการสอน)งบประมาณ 1,600 บาท
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2565