สรุปโครงการ : 4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ชื่อโครงการ : 4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมทำงานในการดำเนินโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2564"งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการฯงบประมาณ 140,420 บาท
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565