สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นายพิน สงค์ประเสริฐ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 3  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 27  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 16  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 11  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565