สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางวัชรินทร์ ชัยนอก   กลุ่มอำนวยการ   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 1  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 7  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 0  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 7  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2565