สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางอารีรัตน์ สาธารณะ   กลุ่มอำนวยการ   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 1  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 7  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 3  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 4  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2566