สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
กลุ่มบริหารงานบุคคล   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 2  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 9  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 7  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 2  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565