สรุปโครงการ : 12. โครงการการจัดการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ชื่อโครงการ : 12. โครงการการจัดการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/ดำเนินการจัดทำเครื่องมืองบประมาณ 2,800 บาท
กิจกรรมที่ 2 หาคุณภาพเครื่องมือการวัดและประเมินผลงบประมาณ 8,400 บาท
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดทำสำเนาแบบทดสอบ เพื่อใช้ในการทดสอบนักเรียนชั้น ป.6 ของ สพป.พช.1งบประมาณ 58,536 บาท
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการจัดสอบ/ตรวจและกรอกคะแนนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 5 ตรวจเยี่ยมสนามสอบงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลและรายงานผลงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2566