สรุปโครงการ : 19. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ชื่อโครงการ : 19. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2564งบประมาณ 90,000 บาท
กิจกรรมที่ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.2 แจ้งสถานศึกษานำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.3 ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 รุ่นงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.4 สรุปรายงานผลการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษางบประมาณ 20,000 บาท
กิจกรรมที่ 2.1 แจ้งโครงการ/กิจกรรมและแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อน ของ สพฐ. ประจำปี 2564 ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและประชุมแจ้งแนวทางการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.3 ดำเนินการจัดประกวดผลการดำเนินงานและประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2564งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.4 สรุปรายงานผล/ประกาศผล/รายงาน สพฐ.งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษางบประมาณ 10,000 บาท
กิจกรรมที่ 3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและประชุมชี้แจงแจ้งแนวทางการประเมินฯงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3.2 แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ตามแนวทาง 7 มาตรการ และให้ประเมินตนเองทุกแห่งส่งให้ สพป.พช.1งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3.3 ดำเนินการจัดประกวดผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3.4 สรุปรายงานผล/ประกาศผล/มอบเกียรติบัตรงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 4 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี 2564งบประมาณ 60,000 บาท
กิจกรรมที่ 4.1 แต่งตั้งคณะทำงาน และคณะวิทยากรเพื่อดำเนินการกิจกรรมค่ายเสริมสร้าง ทักษะชีวิตฯงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 4.2 แจ้งสถานศึกษานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการอบรมงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 4.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 286 คน เข้าค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต จำนวน 2 รุ่นงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 4.4 สรุปรายงานผลงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 5 การออกนิเทศ ติดตาม นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและแก้ไขปัยหายาเสพติดในสถานศึกษางบประมาณ 5,000 บาท
กิจกรรมที่ 5.1 แจ้งสถานศึกษารายงานข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง สารเสพติด ในระบบ CATASงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการออกนิเทศ ติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงฯงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 5.3 ดำเนินการออกนิเทศ ติดตาม ตามปฏิทินการประเมิน งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 5.4 สรุปรายงานผลงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565