สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 2  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 17  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 8  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 9  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2566