สรุปโครงการ : 25. โครงการประเมินและพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยและการคิดวิเคราะห์ผู้เรียน (ตามแนว PISA) ระดับชั้น ป.1-ม.3
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ชื่อโครงการ : 25. โครงการประเมินและพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยและการคิดวิเคราะห์ผู้เรียน (ตามแนว PISA) ระดับชั้น ป.1-ม.3
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนและทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับชั้น ป.1-ม.3งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมิน/ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงบประมาณ 73,797 บาท
กิจกรรมที่ 1.2 ดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์งบประมาณ 35,000 บาท
กิจกรรมที่ 1.3 สรุปผลและรายงานผลงบประมาณ 500 บาท
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและการคิดวิเคราะห์ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้น ป.6 และ ม.3 งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการงบประมาณ 450 บาท
กิจกรรมที่ 2.2 ดำเนินการพัฒนาผ่านระบบ Online/ คลิป VDOงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.3 สรุปผลและรายงานผลงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2565