สรุปโครงการใน กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 2  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 8  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 4  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 4  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565