สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางธมนภัทร นนทะภา   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 1  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 5  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 0  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 5  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565