สรุปโครงการ : 21. โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ชื่อโครงการ : 21. โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone จังหวัดเพชรบูรณ์
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์งบประมาณ 33,970 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสร้างความเข้าใจขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้กับผู้แทนของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone จังหวัดเพชรบูรณ์งบประมาณ 2,950 บาท
กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone จัดนิทรรศการ Open House เพื่อนำเสนอการดำเนินงานต่อชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายงบประมาณ 50,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 ประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ของจังหวัดเพชรบูรณ์งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปผลและถอดบทเรียน โดยคณะทำงานคณะกรรมการงบประมาณ 3,080 บาท
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณ 10,000 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2565