สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางเปมิกา ฤกษ์จันทร์   กลุ่มอำนวยการ   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 1  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 3  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 2  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 1  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565