สรุปโครงการใน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 15  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 117  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 74  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 43  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565